Symposium Program

Symposium Program

Friday, October 13, 2023, 09:30-12:00, Location: Konya Metropolitan Municipality- Mevlana Cultural Center/ KONYA

Opening Conference:

09.30-12.00

*Prof. Dr. Mehmet Akif AYDIN


*Prof. Dr. Murat ŞİMŞEK (Moderator)

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

Saturday, October 14, 2023, 09.00-17.30, Location: Selçuk University Faculty of Law/ KONYA

SESSION 1 09.00-10.30

Hall 1: Constitutional Law Session

1-Prof. Dr. Nihat BULUT/ Osmanlı’dan Cumhuriyete Büyük Ekonomik Dönüşümlerin Hukuk Düzeni Üzerindeki Etkisine Dair Genel Bir Değerlendirme

2-Prof. Dr. Ayhan DÖNER/ Olağan Cumhurbaşkanı Kararnamelerinde Konu Unsuru

3-Prof. Dr. Abdurrahman EREN/ Günümüz Anayasalarında Din ve Devlet İlişkisi

4-Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Said BİLAL/ Civil Participation in Decision-Making Processes in Comparative Constitutional Law: Electronic Participation as a Contemporary Participation Model

5-Dr. Öğretim Üyesi Hikmet TÜLEN/ Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru; Algılar ve Gerçekler

----------------------------------------------------------

Hall 2: Civil Law Session

1-Prof. Dr. Murat DOĞAN/ Bağışlamanın Yüklemenin (Mükellefiyetin) Yerine Getirilmemesi Sebebiyle Geri Alınması

2-Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER/ İsviçre Medeni Kanunundan (Zgb) İktibas Edilerek Türk Medeni Kanununda da Yasal Mal Rejimi Haline Getirilen Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Geçmişe Yürürlüğünün Tartışılması

3-Doç. Dr. Sinan OKUR/ Medeni Hukuk ve İslam Hukuku Mukayesesinde Metot Sorunu: Kısa Bir Retrospektif

4-Doç. Dr. Akın ÜNAL/ Türk Boşanma Hukukunda Kusur İlkesine İlişkin Görüş ve Öneriler

5-Wan Roslili ABD. MAJID/ Protectıon Of The Best Interest Of A Chıld Wıth Incarcerated Parents

----------------------------------------------------------

Hall 3: Islamic Economics and Economics Session

1-Prof. Dr. Saim KAYADİBİ/ İslam Ticaret Hukukunun Temel İlkelerini Şekillendiren Faiz, Garar ve Cehalet Unsurlarının Zarureti Seb‘a özelinde İslam Ekonomisi ve Finansı Bağlamında Değerlendirilmesi

2-Prof. Dr. Abdurrahman YAZICI/ Taliban Sonrası Afghan Finans Kurumlarında Uygulanmaya Başlanan “Fıkhi Yönetişim Çerçevesine” Eleştirel Bir Bakış

3-Doç. Dr. Huzeyfe ÇEKER, Doç. Dr. Yusuf Erdem GEZGİN/ Tasarruf Finansman Şirketlerinde Hesapların Ayrılmasının İmkanı Üzerine Bir Değerlendirme

4-Doç. Dr. Necmeddin GÜNEY/ Ticaret Şirketlerinde Tüzel Kişilik ve Sınırlı Sorumluluk: İslam Hukuku Açısından Bir İnceleme

5-Doç. Dr. Mahmut SAMAR/ Katılım Finans Uygulamalarında ve Mevzuatında İslam Hukukunun Yeri

----------------------------------------------------------

Hall 4: Current Islamic Law Session

1-Doç. Dr. Mustafa Bülent DADAŞ/ Modern İslam Devletlerinde İslam Hukukunun Uygulanmasına İlişkin Güncel Meseleler

2-Dr. Öğr. Üyesi Taha YILMAZ/ İslam Hukukuna Göre Tedavi Olma Bağlamında Tıbbi Estetiğin Ölçüsü

3-Arş. Gör. Mustafa AKTÜRK/ Çağdaş İslam Aile Hukuku Uygulamasında Devletin Talak Müessesesine Müdahalesi

4-Rıfat ORAL/ İslam Hukukunun Sosyal Değişim ve Güncel Meseleler Karşısındaki Çözüm Getirme Potansiyeli

5-Ömer DÖNMEZ, Prof. Dr. Saim KAYADİBİ/ Fıkhi Değerlendirmelerle Birlikte Vergisel Açıdan Kripto Paralar


SESSION 2 11.00-12.30

Hall 1: General Public Law / Sociology of Law Session

1-Prof. Dr. Ergin ERGÜL/ Fransız ve Türk Yargı Etiği Hukukunda Hakim ve Savcılara Yönelik Etik Düzenlemelerin Mukayesesi

2-Prof. Dr. Hür Mahmut YÜCER/ Sosyal Sağlıksızlık Göstergesi Olarak Örtülü Seküler Nefret Söylemi ve Hukuk

3-Doç. Dr. Abdurrahman SAVAŞ/ Dijital Dönüşüm ve Hukuka Etkisi

4-Av. Ahmet Semih BAŞYİĞİT/ Türkiye ve AB’nin Yapay Zekâ Düzenlemelerine Karşı Risk Temelli Yaklaşımı

5-Ahmet Hakan CEYLAN/ Implementation of United Nations Human Rights Treaties by the Constitutional Court of the Republic of Turkey: A Review of the Recent Judgments

----------------------------------------------------------

Hall 2: Commercial / Financial Law Session

1-Prof. Dr. Said BEKTAŞ/ İslam Hukuku ile Batı Hukuku Arasında Mali Hukuk Üzerinden Bir Mukayese Çalışması

2-Prof. Dr. Hayri BOZGEYİK, Muaz Mücahit YILDIRIM/ Katılım Sigortacılığında Danışma Komitesi

3-Prof. Dr. Murat ŞİMŞEK/ Konvansiyonel Sigortacılık İle Katılım Sigortacılığının Hukuki Yorum Farkları Bağlamında Mukayesesi

4-Doç. Dr. Hayrettin KURT/ Finansal Yaptırımlar Hukuku Bakımından Türkiye’nin Mali Eylem Görev Gücü (Fatf) Kriterlerine İlişkin Son Gelişmeler

5-Arş. Gör. Hatice ATALAY/ Ticari Ahlakın Mukayeseli Hukuktaki Yerine Bir Bakış

----------------------------------------------------------

Hall 3: Comparative Civil Law Session

1-Prof. Dr. Metin İKİZLER ve Prof. Dr. Yasin KURBAN/ Mirasçıların ve Miras Paylarının Belirlenmesi Hususunda, İslam Miras Hukuku ile Türk Pozitif Hukuku Arasında Pratikte Uyum Sağlanabilir mi?

2-Doç. Dr. Ahmet AKMAN/ Vakıf Hukukunda Şartlara Dair Bazı Güncel Meseleler

3-Dr. Öğr. Üyesi Akif DURSUN/ İslam Hukuku ve Medenî Hukukun Boşanma ile İlgili Hükümlerinin Kaynakları ve İlkeleri Açısından Mukayesesi

4-Arş. Gör. Muhammed Mansur KARADAĞ/ Mehir Borcunun Hukuki Niteliğine Yönelik İhtilafların Yargıtay ve Alman Federal Mahkemesi Kararlarındaki İzdüşümü

5-Asiye TAŞBENT TÜRKOĞLU/ Boşanma Nafakasının İslam Hukuku Ve Modern Hukuka Göre Mukayesesi

----------------------------------------------------------

Hall 4: Trial Law Session

1-Dr. Öğr. Üyesi Melikşah AYDIN/ Şahit Güvenilirliğinin İslam Hukukunda ve Pozitif Hukukumuzda Karşılaştırılması

2-Dr. Öğr. Üyesi İbrahim ÜLKER/ İslam Tahkim Merkezi Projesi

3-Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hamdi YILDIRIM/ İslam Hukukunun Modern İspat Vasıtalarına Bakışı

4-Arş. Gör. Muhammed Fatih ÜNLÜ/ İslam Hukukuna Dayalı Tahkim Uygulamaları İçin Hukuk Kodu İhtiyacı Gelişmelere Genel Bir Bakış

5-Av. Hüseyin ÇELİK/ Faktoring Sözleşmesine Konu Kambiyo Senedine Karşı Tüketicinin Defilerini İleri Sürmesi Mümkün Müdür?


12.30-14.00 Lunch Break


SESSION 3 14.00-15.30

Hall 1: Criminal Law Session

1-Doç. Dr. Murat AKSAN/ Türk Ceza Hukukunda Etkin Pişmanlık

2- Dr. Öğr. Üyesi Ömer ÇELEN/ Terörizmin Finansmanı Suçu

3-Dr. Öğr. Üyesi Hasan İBA/ Türk Ceza Hukukunda Kusuru Etkileyen Nedenler Arasında Kusurluluğu Engelleyen Nedenler ve Mazeret Nedenleri Şeklinde Bir Ayrım Yapılıp Yapılamayacağı Meselesi

4-Arş. Gör. Uğur AŞKIN/ Yapay Zekanın Kullanımdan Kaynaklı Hareketlerde Cezai Sorumluluğa İlişkin Yaklaşımlar

5-Arş. Gör. Rabia Gökçe KOYUNCU/ İslam- Osmanlı ve Türk Ceza Hukukunda Para Cezaları

----------------------------------------------------------

Hall 2: Comparative Islamic Family Law Session

1-Doç. Dr. Abdullah ACAR/ Karı-Kocanın Her İkisinin de Çalıştığı Ailede Bütçeye Katkı ve Bütçe Yönetimi Sorunları

2-Doç. Dr. Ahmet KILINÇ, Ar. Gör. Betül ARGUNHAN/ Malezya İslam Aile Kanununun “İslam Hukuku”na Atfının Düşündürdükleri

3-Doç. Dr. İsmail YALÇIN/ İslam Aile Hukuku Kanunlaştırmalarında Karşılaşılan Sorunlar

4-Dr. Ahmet KAŞDİBİ/ Hukuk Sistemlerinde Eşler Arası Sorunlara Yaklaşımlar ve Çözüm Önerileri (İslam Aile Hakemliği İle Günümüz Aile Arabuluculuğu Mukayesesi)

5-Dr. Öğr. Üyesi Miyase YAVUZ ALTINTAŞ/ Müslüman-Çoğunluklu Ülkelerde Aile Hukuku Reformlarının Tarihi Seyri: Evreler, Saikler ve Ortaya Çıkan Modeller

----------------------------------------------------------

Hall 3: Labor Law Session

1-Prof. Dr. İbrahim SUBAŞI/ Türk İş Hukukunda Cezai Şart

2-Prof. Dr. M. Fatih UŞAN/ İş Hukukunda Ücretin Korunması

3-Arş. Gör. Umut DİLAVER/ İş Sözleşmesinde Yer Alan Değişiklik Kayıtlarının Geçerliliği ve Denetiminin Karşılaştırmalı Hukuk Bakımından Değerlendirilmesi

4-Arş. Gör. Fatih SERT/ Evlenen Kadın İşçinin Kıdem Tazminatına Hak Kazanması ve Ilo Belgelerindeki Düzenlemeler

----------------------------------------------------------

Hall 4: Islamic Legal Philosophy Session

1-Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ/ Kelamda Neden Fıkhi Meselelere Yer Verildi?

2-Prof. Dr. Şahban YILDIRIMER/ Makasıdi Yaklaşımın Marjinalleşmesi

3-Doç. Dr. İsmail BİLGİLİ/ Mecelle’deki Külli Kaidelerinin Hukuk İlminin Evrensel İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi

4-Doç. Dr. Abdurrahim KOZALI/ Ahlak-Hukuk İlişkisi Bağlamında Hukukun Ahlakî Dönüşümü: İmam Şatıbî’nin Projesi


SESSION 4 16.00-17.15

Hall 1: Legal History Session

1-Prof. Dr. Ayhan CEYLAN/ XIX. Yüzyıl Osmanlı Kanunlaştırma Hareketlerinin Genel Özellikleri

2-Prof. Dr. Adem ESEN/ 1858 Tarihli Arazi Kanunnamesinin Ali Haydar Şerhi

3-Dr. Öğr. Üyesi Osman Safa BURSALI/ Karşılaştırmalı Hukuk Tarihi Perspektifinden Dede Korkut Hikayelerindeki Hukuki İlişkiler

4-Arş. Gör. Hüseyin İÇEN/ Leon Duguit'in Sosyal Fonksiyon Teorisinin İslam Hukuku Kanunlaştırmalarına Yansıması

----------------------------------------------------------

Hall 2: Comparative Islamic Criminal Law Session

1-Doç. Dr. Siti Zubaidah ISMAIL/ Monetary Compensatıon As An Alternatıve To Death Penalty In Malaysıa: Is It Possıble?

2-Dr. Siti Aisyah Samudin, Dr. Hanira Hanafi, Dr. Siti Hajar Afendi/ Interpretation of juvenile delinquency age limits from the perspective of Fiqh and Malaysian Law

3-Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÖZGÜR/ İslam Hukukundaki Diyet Cezasının Türk Ceza Kanunundaki Kişilere Karşı İşlenen Suçlara Verilen Hapis Cezasına Alternatif Olabilmesinin İmkânı Üzerine

4-Arş. Gör. Mücahit Said Sak/ İslam Ceza Hukukunda Uzlaştırma ve Pakistan Örneği

----------------------------------------------------------

Hall 3: International Law Session

1-Dr. Kemal Yavuz ATAMAN/ Küreselleşme Sürecinde Birlikte Yaşama ve Hukuki Arayışlar

2-Arş. Gör. Mustafa NASİP/ Birleşik Krallık’ın Düzensiz Göçle Yeni Mücadele Aracı: 2023 Yasa Dışı Göç Kanunu

3-Arş. Gör. Ahmet Kaan YILSELİ/ Yerinden Edilmiş Refakatsiz Çocukların Koruma ve Bakım Altına Alınması

4-Arş. Gör. Usame YOLCU/ İslam Hukuku Perspektifinden Uluslararası İnsancıl Hukukta Korunan Kişiler


17.30-  Evaluation and Closing